Aanmelden

Onderstaand vindt u meer informatie omtrent het aanmelden van leerlingen op OBS De Sleutel:
A) Informatiebijeenkomsten 2023-2024
B) Aanmelden 4-jarigen.
C) Aanmelden zij-instromers.
    - Verhuizing / extra ondersteuning
    - Overige aanmeldingsverzoeken.

A) Informatiebijeenkomsten
Ieder schooljaar organiseren we een aantal centrale informatiebijeenkomsten voor ouders die aan het oriënteren zijn op een schoolkeuze voor hun kind(eren). Zo kunnen ouders/verzorgers zich goed laten informeren, voordat ze een aanmelding doen. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt inhoudelijke en praktische informatie over de school verstrekt, is er gelegenheid tot het stellen van vragen en wordt afgesloten met een rondleiding door de school.
--> Aanmelden voor een bijeenkomst kan via: petra.brun@bijkinderstad.nl.
--> Graag in de mail de naam en geboortedatum van uw kind(eren) vermelden.

Data info-bijeenkomsten:
 
- Donderdag 21 september 2023 van 8.30 tot 10.00 uur
- Maandag 13 november 2023 van 08.30 tot 10.00 uur
- Woensdag 31 januari 2024 van 08.30 tot 10.00 uur
- Donderdag 28 maart 2024 van 08.30 tot 10.00 uur
- Woensdag 15 mei 2024 van 08.30 tot 10.00 uur
- Donderdag 20 juni 2024 van 08.30 tot 10.00 uur
 
B) Aanmelden 4-jarigen.
Voor het eerst naar school gaan of een verandering van school, kan voor een kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Niet alle kinderen hebben het daar even makkelijk mee. Wij zorgen ervoor dat alle kinderen uit de klas van uw zoon of dochter erop voorbereid zijn, dat er een nieuw klasgenootje op school komt. Uiteraard schenkt de leerkracht gedurende de eerste tijd extra aandacht aan iedere nieuwe leerling. Ieder kind is verschillend, maar de ervaring heeft ons geleerd dat de meeste kinderen zich heel snel thuis voelen op onze school. Als dat bij uw kind (nog) niet het geval is, houdt u dan vooral goed contact met de leerkracht. Samen is het probleem dan vaak snel op te lossen.
 
Kleuters, die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, worden liefst een half jaar van tevoren aangemeld. Ouders kunnen daarvoor op elk tijdstip terecht. Kinderen mogen naar school zodra zij 4 jaar zijn. Voorafgaande aan hun verjaardag mogen ze maximaal 10 dagdelen of maximaal 5 hele dagen komen kennismaken.

U klikt hier voor de printversie van het aanmeldingsformulier van OBS De Sleutel. Deze kunt u afdrukken en met pen invullen als dat uw voorkeur heeft.

U klikt hier voor het digitale aanmeldingsformulier van OBS De Sleutel. Deze kunt u digitaal invullen, opslaan en per mail verzenden als dat uw voorkeur heeft.

B) Aanmelden zij-instromers.
Kinderen die van een andere school komen noemen we zij-instromers. In de meeste gevallen is een kind een zij-instromer vanwege een verhuizing. In andere gevallen kan het zijn, dat er voor de leerling een passende onderwijsplek gezocht wordt door de huidige school en ouders, omdat de school van herkomst dit nodig acht. Zij kunnen dan de benodigde extra ondersteuning niet bieden. We onderscheiden nog een derde categorie: overige aanmeldingen. Dit zijn de aanmeldingsverzoeken die voortkomen uit onvrede met het gevoerde beleid of de werkwijze op de huidige basisschool. In de bijlagen vindt u meer informatie over de basisprocedure voor aanmelding en inschrijving bij OBS De Sleutel.

Verhuizing / extra ondersteuning.
We onderschrijven de uitgangspunten van passend onderwijs. Dit betekent dat we, in het belang van het aangemelde kind en de reeds ingeschreven leerlingen, bij de aanmelding van nieuwe kinderen altijd kritisch kijken naar de leer- en ontwikkelingsbehoefte van het kind in relatie tot onze (extra) ondersteuningsmogelijkheden, het pedagogisch klimaat in de groep en de groepsgrootte. Hoewel we altijd eerst uitgaan van mogelijkheden i.p.v. beperkingen, kunnen wij dus niet altijd een passende plek bieden. Als dat het geval is, bespreken we onze bevindingen tijdig en op transparante wijze met de ouder(s).
 
In dit gesprek wordt uitgebreid gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van het kind en naar onze mogelijkheden om tegemoet te kunnen komen aan deze ondersteuningsbehoefte van het kind. Daarbij zal de vraag of wij de juiste school zijn met ouders besproken worden. Ouders zijn verplicht om alle relevante informatie over het kind te verstrekken aan school. De directie of interne begeleider neemt vervolgens contact op met de school van herkomst om duidelijkheid te krijgen over de ondersteuningsbehoefte. Na het gesprek en contact met de school van herkomst, zal bepaald worden of wij een passende onderwijsplek kunnen bieden. Als dit positief bevestigd wordt, ontvangt u een inschrijvingsformulier. Dit formulier dient naar waarheid ingevuld te worden en te worden ondertekend. Vervolgens wordt met u besproken hoe het traject van instroom op onze school zal verlopen.

Overige aanmeldingsverzoeken.
Ook krijgen wij relatief veel aanmeldingsverzoeken van ouders uit onvrede met het gevoerde beleid of de werkwijze op de huidige basisschool. Wij nemen dan altijd contact op met de huidige school om te vragen of de wens van ouders om van school te veranderen bij de schoolleiding bekend is. Tegelijkertijd verzoeken wij de ouders én de schoolleiding van de huidige school, dringend om met elkaar in gesprek te gaan over de redenen van ouders om van school te willen veranderen. In sommige gevallen proberen wij de huidige school te ondersteunen bij het zoeken van een passende plek voor de betreffende leerling. Dit doen wij, omdat een tussentijdse verandering van school voor kinderen in de meeste gevallen een emotioneel ingrijpende ervaring is. Ouders die niet direct kunnen aantonen dat een overplaatsing stimulerend zal werken voor de ontwikkeling van hun kind(eren), willen we actief ontmoedigen om tot overplaatsing over te gaan. In deze specifieke gevallen hebben en accepteren wij geen zorgplicht.

 
Cookie instellingen