Bijzonder verlof

 

Vakantie, verlof/verzuim

In de Leerplichtwet 1969 staat dat alle jongeren in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar in Nederland naar school moeten. U bent als ouder(s), verzorger(s) of voogd van een minderjarige leerplichtige jongere wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat uw kind wordt ingeschreven op een school en dat dit kind de school ook daadwerkelijk bezoekt als er onderwijs gegeven wordt.

Extra verlof bij religieuze feesten

Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof. Voorbeelden hiervan zijn bid- en dankdag en het Suikerfeest. Als richtlijn geldt dat hiervoor 1 dag per verplichting wordt gegeven. U dient dit wel tijdig bij de directie van de school te melden.

Op vakantie onder schooltijd

Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind(eren) door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directie van de school één keer per schooljaar uw kind vrijgeven, zodat er toch een schoolvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie tijdens dat schooljaar.
Bij uw aanvraag moet u een werkgeversverklaring overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof kunt opnemen.

Daarnaast moet u met de volgende voorwaarden rekening houden:

 • U kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen;
 • Verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan;
 • Het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directie van school worden aangevraagd (dit i.v.m. een mogelijke bezwaarprocedure).

Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden*

Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/ of uw kind liggen.
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gegeven, zoals:

 • Verhuizing van het gezin;
 • Bijwonen van huwelijk van een bloed- of aanverwant;
 • Ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
 • Overlijden van een bloed- of aanverwant;
 • Viering van een 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum of 12½-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.

* De duur van het buitengewone verlof verschilt per situatie. Meer informatie kunt u opvragen bij de schoolleiding.

De volgende situaties zijn GEEN ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • Vakantie in een goedkopere periode of i.v.m. een speciale aanbieding;
 • Een uitnodiging van familie om buiten de schoolvakantie mee op vakantie te gaan;
 • Eerder vertrek of latere terugkeer om zodoende verkeersdrukte te kunnen mijden;
 • Verlof voor uw kind omdat uw andere kinderen (die op een andere school zitten) al wel vrij zijn.

Aanvragen verlof

Verzoeken voor verlof dienen 8 weken van tevoren bij het managementteam van de school schriftelijk aangevraagd te worden, middels de aanvraagbrief verlof (bijlage van de schoolgids en verkrijgbaar bij de administratie). Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directie zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directie van de school uw aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente en neemt deze, na overleg met de directie van de school, een beslissing op uw verzoek. Houdt er rekening mee dat u uw aanvraag minimaal 8 weken voor aanvang van het gewenste verlof bij de directie van de school indient.

Niet eens met het besluit

Als uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, dan heeft u de mogelijkheid om hier schriftelijk bezwaar tegen te maken. U dient dan een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. In uw bezwaarschrift moeten de volgende gegevens vermeld staan:

 • Uw naam en adres;
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • De omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
 • Argumenten die duidelijk maken waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • Uw handtekening.

De behandeling van uw bezwaarschrift mag maximaal 6 weken duren. Het besluit waar u bezwaar tegen maakt, blijft zolang van kracht.

U kunt het aanvraagformulier voor buitengewoon verlof op school verkrijgen bij de administratie.