Aanmelden

Welkom

Bij OBS De Sleutel staan we open voor alle kinderen en leerkrachten, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond, geslacht of geaardheid. Voordat u uw kind aanmeldt kunt u de open dag bezoeken, een schoolgids vragen en een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Kleuters die 4 worden, worden liefst een half jaar van te voren aangemeld. Ouders kunnen daarvoor een afspraak maken. Kinderen mogen naar school zodra zij 4 jaar zijn. Voorafgaande aan hun verjaardag mogen ze een paar keer komen kennismaken. Voor kinderen die 4 jaar worden in de laatste twee maanden van het schooljaar, geven wij het advies deze kinderen pas na de zomervakantie te laten beginnen.

Dat wij een openbare basisschool zijn, betekent niet dat we zomaar alle kinderen kunnen aannemen. In het belang van het kind kijken we samen met de ouders/verzorgers goed naar eventuele extra zorg- en ondersteuningsbehoeftes van het kind (zie ook http://www.passendonderwijs.nl). Kunnen we ondanks de aanwezige, basis en extra voorzieningen (beschreven in ons ondersteuningsprofiel) niet tegemoet komen aan deze extra behoeftes, dan zoeken we voor de leerling, samen met de ouders/verzorgers, een andere passende school. Dit kan een andere reguliere basisschool zijn met een bij het kind passend ondersteuningsprofiel, of een school voor speciaal (basis) onderwijs. Komt de leerling van een andere school, maar is er geen sprake van verhuizing, dan gaan wij er van uit dat de school waar het kind nu zit, op de hoogte is van de aanmelding. Het moment van aanname wordt dan in overleg met die school vastgesteld. Bij aanname van deze kinderen en van kinderen die een beschikking hebben van de Commissie van Indicatiestelling (CvI) of een positieve beschikking hebben van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)  voor een school voor speciaal basisonderwijs worden enkele stappen doorlopen:

a.    verzoek tot plaatsing

b.    intakegesprek van directie met ouders

c.    directeur voert overleg of vraagt advies aan ICL/IB

d.    directeur neemt een beslissing

e.    bij een beschikking van CvI of PCL wordt overleg gevoerd met het gehele schoolteam.